Presbyterinnen und Presbyter der Kirchengemeinde Lahde

Gisbert Plitt, Melani Brüggmann, Volkmar Scharf, Yvonne Bartholome, Martina Pohlmeier, Jana Stranzenbach, Sarah Schmidt, Lennart Schultz, Birgit Kurre, Christoph Rodenbeck, Barbara Keller, Jörg Schreiber (v.l.)
Foto: Foto-Keller, Petershagen-Lahde

Vorsitzende des Presbyteriums ist:

Sarah Schmidt

E-Mail: presbyteriumdontospamme@gowaway.kirchengemeinde-lahde.de